Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

TOPSTO

Szanowni Klienci, niniejszym mamy przyjemność udostępnić Państwu Regulamin Sklepu Internetowego TOPSTO.PL, znajdującego się pod adresem domenowym https://topsto.pl/ zwany dalej „Regulaminem”. W regulaminie każdy z Państwa uzyska informację na temat zasad składania Zamówień na Produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego, zasad płatności i dostawy czy składania reklamacji Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym. 

Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

§1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyliśmy poniższych terminów, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. biuro@topsto.pl 
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym oraz zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia. 
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację. 
 6. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 7. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy znajdujący się pod adresem domenowym https://topsto.pl
 8. Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest CMB HURT Karol Gil, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6372184809 , REGON 369940237 pod adresem ul. K. K. Wielkiego 93, 32-300 Olkusz, Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@topsto.pl, Numer telefonu Sprzedawcy: 796 320 372.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.  

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta, który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. 
 2. W załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedawca przygotował dla Klientów niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych. 
 3. Sprzedawca informuje Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto dla poszczególnej sztuki Produktu. 
 4. Kliknięcie przez Klienta przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.  
 5. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
  4. włączona obsługa plików cookies. 

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się w 3 etapach. 
 2. Pierwszym etapem jest wybór przez Klienta Produktu z oferty Sprzedawcy opublikowanej w ramach stron i podstron Sklepu Internetowego. Wybór Produktu następuje poprzez określenie jego parametrów takich jak ilość oraz kliknięcie w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. 
 3. Po kliknięciu w przycisk DODAJ DO KOSZYKA wybrane Produkty przenoszone są do Koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów. Aby zakończyć dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wystarczy kliknąć w ikonę Koszyka widoczną w prawym górnym rogu okna Sklepu Internetowego. 
 4. Wchodząc do Koszyka Klient ma możliwość sprawdzenia informacji o Produkcie oraz jego ilości czy ewentualnego sprawdzenia kosztów dostawy. Finalizacja zamówienia następuje po uzupełnieniu niezbędnych informacji w formularzu zamówienia i złożeniu wymaganych przez sprzedawcę oświadczeń woli. 
 5. Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE. Warto pamiętać, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza czy może ono zostać przyjęte do realizacji.
 6. Ostatnim etapem procesu sprzedaży jest przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę, co potwierdzane jest specjalnym Powiadomieniem, którego otrzymanie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość. Z chwilą otrzymania Powiadomienia Klient i Sprzedawca zawierają Umowę Sprzedaży wybranego przez Klienta Produktu. 

§4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana poprzez:
  1. system płatności HotPay. Szczegółowe informację na temat systemu płatności znajdują się pod adresem hotpay.pl 
  2. za pobraniem; 
 2. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy:
  1. przesyłki kurierskiej; 
  2. przesyłki do wybranego Paczkomatu; 
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z dokładnymi kosztami wysyłki danego Produktu w formularzu Zamówienia. 
 4. Faktura VAT dokumentująca zawartą umowę sprzedaży wysyłana jest do Klienta w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wprowadzony przez Klienta. 
 5. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu.  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu. 

§5 REKLAMACJE 

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
 2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu lub Usługi. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA dostępnego na stronie głównej Sklepu Internetowego.  
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub kontakt za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji. 
 5. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej. 

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta lub jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później. 
 2. Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Niniejszym pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu. 
 5. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

 1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. 
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści. 
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną część, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy sprzedaży. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2022 roku do odwołania.